Nieuws

 

< vorig nieuwsitem
02 February 2012

Dieetadvisering terug in het basispakket?

Door: Reina

Kom in actie

Diverse partijen strijden tegen het besluit van de minister van VWS om dieetadvisering te schrappen uit het basispakket. Om te beginnen heeft het hoofdbestuur van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten besloten een kort geding voor te bereiden.
Ook de oppositie in de Tweede Kamer zit niet stil. Begin maart zal de Tweede Kamer discussiëren over overgewicht. De ChristenUnie zal dan ervoor pleiten om preventieprogramma’s en de diëtist in het basispakket op te nemen. Minister Schippers van Volksgezondheid heeft 70 miljoen extra uitgetrokken om sportprojecten in de buurt te stimuleren, maar de ChristenUnie denkt niet dat dit genoeg is. Kamerlid Esmé Wiegman: ‘Je moet er bijvoorbeeld ook voor zorgen dat dieetadvisering terug komt in het basispakket.’

Bron: NVD en ChristenUnie


Paul van Kuik, , 15 February 2012:
Goedemorgen dames en heren(!)

In uw reacties op mijn eerdere bijdrage in deze discussie vielen mij een aantal zaken op. Een aantal van u ziet de logica in van mijn stellingen en is bereid om de tafel te gaan zitten om e.e.a. uit te werken. Dat is zeer lovenswaardig en moet ook snel plaats vinden.
Er is immers genoeg vis in de vijver voor ons allemaal!
Een aantal van u hebben, zeer terecht overigens, vragen gesteld en opmerkingen geplaatst waar ik graag op reageer.

@Elsa, 03 februari 2012
Ik ben het helemaal met u eens. dieetadvies en voedingsadvies zijn 2 totaal verschillende zaken en ook mijn buurvrouw mag deze adviezen geven.
Voor wie zou u echter kiezen, indien u gezond van lijf en leden bent, maar wel kampt met een vervelend overgewicht en de keuze tussen mijn buurvrouw (een allerliefste dame met zeer veel levenservaring) en mij (gediplomeerd BGN-gewichtsconsulent) ligt?

@Marion en @Eva, 7 februari 2012
Ook met u ben ik het helemaal eens. Althans, zover u het heeft over de diëtist. Helaas heeft u kennelijk de laatste ontwikkelingen binnen de BGN gemist. Om u daarvan in één enkele zinsnede op de hoogte te brengen: Dezelfde omschrijving die u voor de diëtist geeft, geldt tegenwoordig ook voor de BGN-Gewichtsconsulent. Inderdaad met de toevoeging dat de Gewichtsconsulent zich beperkt tot het begeleiden (en niet behandelen) van gezonde personen zoals u aangeeft.

@Lies, 7 februari 2012
Weest u er van overtuigd dat de BGN-Gewichtsconsulent heel duidelijk weet wat zijn/haar (beperkte) bevoegdheden zijn en op welk moment hij/zij expertise moet inroepen die hij/zij zelf niet bezit. Hiermee wil ik aangeven dat de BGN-Gewichtsconsulent ook op de hoogte is van de bevoegdheden van de diëtist.
Uw verbazing is derhalve (helaas) zeer terecht!

@Herma, 7 februari 2012
Dat diëtisten hun vak verstaan wil ik meteen van u aannemen. Of cliënten met overgewicht per definitie een diëtist nodig hebben waag ik te betwijfelen! Ook ben ik niet voor het stellen van onnodige voorwaarden. Echter indien dit een hoger goed dient moet dit zeker gebeuren. Overgewicht is hard op weg om volksvijand no.1 te worden (zo dat al niet het geval is!). Wijze personen hebben ten aanzien van de behandeling hieraan gradaties verbonden: van licht overgewicht tot zwaar morbide obees.
Door de BGN worden (gezonde) mensen met een BMI tot 30 aangeduid als cliënten. Hogere gradaties worden in principe niet door BGN-Gewichtsconsulenten begeleid.
Het hogere goed zou er uit bestaan dat de diëtisten meer tijd krijgen om zich te richten op de behandeling van patiënten i.p.v. de begeleiding van cliënten.

@Wilma, 7 februari 2012
Ik ben het ook deels met u eens!
Allereerst uw opmerking over het gevecht tussen 2 disciplines met dezelfde doelstelling. Ik ben heel blij met uw reactie en denk er net zo over. We moeten naast elkaar kunnen bestaan en niet tegenover elkaar.
Echter zolang er collega's van u zijn die er van uit gaan dat wij (ze zien de BGN-Gewichtsconsulenen dan helaas als voedingstechnisch ongeschoolde buurmannen en -vrouwen) een soort van broodroof plegen, zal dat beeld helaas niet veel veranderen.

Graag maak ik de aantekening dat dieetgoeeroes in al onze gelederen voorkomen.
Mevr. Bakker is/was gewichtsconsulente, echter had wel een aantal diëtisten in dienst!
Dr. Frank: arts, Dr. Atkins: arts, zo kunnen we natuurlijk wel even doorgaan.
Opvallend is wel dat in uw beide definities het woord dieet word omschreven als een voedingswijze.
Ter aanvulling van uw definitie van de BGN-Gewichtsconsulent: Deze staat niet alleen voor preventie maar tevens voor begeleiding van mensen met overgewicht, zoals aangegeven in de handboeken van de BGN.
Ook het woord "producten" moet genuanceerd worden in: "afslankproducten en/of maaltijdvervangers".
Bij de huidige schaarste aan diëtisten kan ik mij geheel vinden in uw versie van de splitsing tussen de disciplines en de omschrijving daarvan.

@Billy, 7 februari 2012
Helaas weet ik niet in welke regio van het land u zich bevind. Mogelijk dat u, in plaats van een vacature te volgen, deze zelf kunt creëren en invullen. Immers, marketing (volgens mij is een diëtist ook ondernemer) wil zeggen dat er een balans moet zijn tussen vraag en aanbod. Dat geldt dus ook andersom: tussen aanbod en vraag. Indien er geen vacatures zijn, overweeg dan eens een eigen praktijk op te zetten.

@Nienke, 7 februari 2012
Een fantastische bijdrage waar ik mij helemaal in kan vinden!!

@Jeanette, 7 februari 2012
Diëtisten houden zich toch bezig met voedingswijzen van mensen? Gelukkig hebben uw collega's in eerdere bijdragen al aangegeven dat de hoofdtaak van de diëtist niet pur sang ligt in het bestrijden van overgewicht.
In het verlengde daarvan zou de diëtist dus ook moeten kunnen adviseren wat de invloeden van voeding zijn op het gebit.
Hier rekening mee houdende zouden de kosten voor tandzorg dus omlaag kunnen.
Afgezien daarvan vind ik het geweldig dat zij een lans breekt tegen de scheefgroei in het zorgaanbod waar het kinderen betreft.
TV-programma's als "Help mijn kind is te dik" geven al aan dat ook deze kwetsbare groep al slachtoffer dreigt te worden (of reeds is) van onze "welvaart".

Zie hier wederom het belang dat diëtisten en gewichtsconsulenten de handen in één moeten slaan! Zolang dit soort discussies, het gevoel van broodnijd en onwetendheid over elkaars bevoegdheden voortduren kan de overheid haar gang gaan en allerlei bezuinigingen afkondigen en doorvoeren.
De ziektekostenverzekeraars zullen hierin spoorslags meegaan, omdat zij daar alleen maar meer winst in zien!!
Laten we eerlijk zijn: het gaat ons, professionals, om de mensen! De Verzekeringsmaatschappijen en de Overheid gaat het alleen om de centen!!

Bij deze wil ik zowel de NVD als de BGN oproepen en uitdagen om te komen tot een samenwerkingsprotocol. (uiteraard stel ik mij beschikbaar om hierin, indien gewenst, een steentje bij te dragen)
Zoals de button boven aan deze pagina zegt:
Act Now!!

Ik verontschuldig mij voor het innemen van zoveel ruimte, maar ben van mening dat u recht heeft op mijn reactie, zoals ik kennis heb genomen van de uwe.

Ik hoop wederom uw reacties hier te mogen lezen.

Tot slot wil ik u er op wijzen dat, hoewel ik lid van de BGN ben, ik deze reactie op persoonlijke titel heb geschreven en dat dit geen uiting is van de BGN.

Met vriendelijke groet,

Paul van Kuik
Gewichtsconsulent en Coach
Eet-Line.nl
Schubertstraat 3
5102 BH Dongen
06 - 53 73 33 67
info@eetline.nl
www.eetline.nl
Jeanette Raterink, , 07 February 2012:
en ik maar denken dat dit nieuws voor 'diëtisten' is...
Nienke Drost, , 07 February 2012:
Bijbetalen? Toegang tot zorg?

Uitgebreid in het nieuws en opgepakt door alle media: Er moet worden bijbetaald voor de tandzorg voor kinderen. Verontwaardiging alom en ook minister Schippers vindt dat dit niet kan: tandzorg is immers opgenomen in de basisverzekering omdat kinderen een onbeperkte toegang moeten hebben tot de medische zorg die zij nodig hebben.
Kinderen hebben echter sinds begin 2012 geen onbeperkte toegang meer tot de zorg die zij nodig hebben. De dieetadvisering is door de minister uit het basispakket gehaald ook voor kinderen. Dit is raar: tandzorg, fysiotherapie en logopedie zijn wel behouden in de basisverzekering voor kinderen tot 18 jaar. Het recht op toegang tot dieetadvisering voor elk kind wordt door de minister Schippers niet van belang geacht.
Goede voeding is een van de eerste levensbehoeften en legt de basis voor een gezonde toekomst. Wanneer een kind om medische reden een dieetadvies nodig heeft en de ouders hebben geen aanvullende verzekering die vergoeding voor dieetadvisering in het pakket heeft opgenomen moet men de consultkosten zelf betalen. Als de ouders hier de financiële ruimte niet voor hebben is er geen toegang tot de dieetzorg die het kind nodig heeft. Het gaat hierbij om alle medische redenen waarvoor een dieetadvies noodzakelijk is: o.a. ernstige voedselallergie, Coeliakie, eetstoornissen, voedingsproblemen bij kinderen met een handicap, kinderen die door ziekte in een slechte voedingstoestand zijn etc.
Laat deze kinderen niet het kind van de rekening worden: bij het recht voor kinderen op toegang tot noodzakelijke zorg hoort ook het recht op dieetadvisering!
PS voor kinderen was er geen eigenrisico dat betaald moest worden: (para)medischezorg voor kinderen WAS gratis
Elisa van der+Molen, , 07 February 2012:
@Sandra, je hebt helemaal gelijk, ik heb me in mijn reactie niet helemaal goed uitgedrukt.
@Billy: je zorgen zijn terecht, maar zelfs veel werkende diëtisten zijn niet zeker van hun baan, of hun praktijk. Zo zorgelijk is het.
Andrea Boullart, , 07 February 2012:
@Wilma:
vind ik een goed idee!
Martine Norbart, , 07 February 2012:
Nu moeten de meeste mensen de dieetkosten zelf betalen omdat ze een duur aanvullend pakket niet kunnen betalen.
Hoe zit het dan met het eigen risico van 220 euro? Kunnen ze die dan wel betalen als ze verder niks mankeren? Dan komt het erop neer dat ze 20euro uit het basispakket krijgen.
Dit komt dan toch op hetzelfde neer? Ik zou zeggen, laat het zoals het is..
Billy J, , 07 February 2012:
Ik maak me vooral zorgen omdat ik een startende diëtist ben en er in deze regio van het land helaas geen vacatures zijn. De werkende diëtisten blijven voorlopig wel op hun plekje en dat is ook logisch. Maar de startende groep kan geen ervaring opbouwen en blijft dus links liggen, om maar niet te spreken over het Kwaliteitsregister..... Erg jammer, toen ik 4,5 jaar geleden met mijn studie begon, waren de perspectieven nog erg goed. Helaas zit ik nu met een studieschuld (2e HBO opleiding) en geen werk(ervaring). Ik doe wel ongeschoold werk, want het handje ophouden dat zal ik niet snel doen...
Sabine Verdoorn, , 07 February 2012:
Ik maak mij juist ernstige zorgen dat ondervoede mensen en mensen gebonden aan dieetadvies door ziekte of aandoening de dieetbehandeling niet kunnen betalen. opname in ziekenhuis en/of verpleeghuis word in enkele gevallen onvermijdelijk. Over hoge kostenposten gesproken. hiermee wil ik het probleem overgewicht zeker niet onderschatten.
Wilma van Rijn, , 07 February 2012:
Daar gaan we weer; het gevecht tussen 2 disciplines met dezelfde doelstellingen. Bah, kinderachtig!

@Paul (op 2 febr.): Ik ben het deels met je eens!

Ik deel graag mijn mening:

Het woord dieet kent 2 definities...
1)
Voorgeschreven voedingswijze (door dietist) die om medische redenen afwijkt van de normale voedingswijze. De samenstelling van een dieet wordt volledig bepaald door de aard van de aandoening en de toestand en conditie waarin de betrokken persoon verkeert.
2)
Verzonnen/bedacht voedingswijze (door dieetgoeroe) om gewicht te verliezen.

De BGN-Gewichtsconsulent staat voor preventie, spreekt niet over "dieten" en richt zich op een gezonde voedingspatroon (zonder verkoop van producten) en leefstijl bij "gezonde" mensen.

Het zou mooi als er een splitsing komt tussen de disciplines en omschrijving:
-De dietist met dieetadvisering waarbij een client een medische indicatie nodig heeft.
Vergoeding terug in basispakket.
-De dietist met voedingsadviezen zonder medische indicatie.
Vergoeding in ALLE aanvullende pakketten.
-De BGN-Gewichtsconsulent met voedingsadviezen zonder medische indicatie.
Vergoeding in ALLE aanvullende pakketten.

Client is vrij om zelf te bepalen naar wie ze wilt gaan.
S ., , 07 February 2012:
Een diëtist behandeld niet alleen maar cliënten met overgewicht. De politiek moet deze gedachten eens loslaten!
Een cliënt die bijvoeding gebruikt vanwege ondervoeding krijgt nu wel de bijvoeding vergoed maar niet het advies van de diëtist wat er toch écht wel bij hoort.

Voeg reactie toe (alleen diëtisten en gezondheidsprofessionals)

*

* - verplicht veld

*
*
*
*
 
 
 
 
 
 

NieuwsvoorDietisen.nl maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten